Dogoterapia i inne oddziaływania z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z nieorganicznymi zaburzeniami w rozwoju

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej realizuje zadanie publiczne dofinansowane z Urzędu Miasta Częstochowy, pt. "Dogoterapia i inne oddziaływania z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z nieorganicznymi zaburzeniami w rozwoju"

Celem oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych z udziałem psa dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie przyczyną niepełnosprawności są zaniedbania, krzywdzenie lub przeżyte zdarzenia traumatyczne jest podniesienie poziomu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie autoregulacji emocji (identyfikacji, modulacji, bezpiecznej ekspresji), autoregulacji powiązanych z emocjami stanów fizjologicznych, autoregulacji w zakresie uwagi, pamięci i motywacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zasobu słownictwa, umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i liczenia oraz kompetencji społecznych.

W ramach zadania dokonano:

  1. Szczegółowej, pogłębionej diagnozy zaburzeń posttraumatycznych u 6 dzieci. 
  2. Skonstruowano programy odziaływań terapeutycznych dla 6 rodzin. Przeprowadzono konsultację dla rodziców dotyczącą jego wdrażania w praktyce - wg programu dopasowanego do konkretnego dziecka.
  3. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne z udziałem psa wg autorskiego programu. Były to zajęcia indywidulane i w małych grupach 2-3 dzieci. 
  4. Przeprowadzono 2 zajęcia grupowe dla rodzin biologicznych z dziećmi i rodzin zastępczych.
  5. Dodatkowo na prośbę jednego z rodziców zastępczych przeprowadzono prelekcję dot. objawów zaburzeń posttraumatycznych i form oddziaływania terapeutycznego dla Rady Pedagogicznej jednej ze szkół podstawowych, gdzie chodzą dzieci z tej rodziny. Ponadto zaproszono specjalistę z NSLT – Pana Leszka Drozdowskiego i przeprowadzono szkolenie dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

  6. Przeprowadzono diagnozę w zakresie integracji sensorycznej 4 dzieci. Dano wskazówki rodzicom do postępowania z dzieckiem w domu. Przeprowadzono zajęcia dot. doskonalenia zdolności poznawczych - zajęcia w dla dzieci na terenie 2 rodzinnych domów dziecka.