LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA PIMIS

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2022 z dnia 30 maja 2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie, o rozwiązaniu Stowarzyszenia i postawieniu go w stan likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 września 2022r., wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000324713 NIP 9492113570  REGON 241147720

 

Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowiono: Agnieszkę Rutkowską i Edytę Widawską.

Likwidatorzy informują, że zgodnie z posiadaną wiedzą Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

Zgłoszenia należy kierować do Likwidatorów, pisemnie na adres:stowarzyszenie.pimis@gmail.com wskazując kwotę roszczenia oraz jego podstawę.

Likwidatorzy:

Agnieszka Rutkowska

Edyta Widawska

Częstochowa, 16.09.2022 r.