O Stowarzyszeniu

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS) rozpoczął swoją formalną działalność w marcu 2009 r. 

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

1)      podnoszenie świadomości społecznej, promowanie i wspieranie rozwoju struktur oraz działań w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji), dialogu społecznego, integracji społecznej,

2)      działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,

3)      działania na rzecz praw człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

  1. działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
  2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji,

4)      inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,

5)      działania na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji grup szczególnego ryzyka i osób wykluczonych społecznie,

6)      prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących patologii społecznych,

7)      szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia,

8)      przeciwdziałanie przemocy oraz interwencja kryzysowa, a także pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

9)      zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)       podejmowanie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych,

b)      kształcenie kadry profesjonalnej, w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp.

c)       tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,

d)      organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

e)       oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej (równościowej),

f)       uczestnictwo w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia,

g)      udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom, w tym przeciwdziałanie przemocy – praca ze sprawcami i ofiarami przemocy; promowanie sposobów i metod zastępowania agresji,

h)      rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych,

i)        animowanie, organizowanie i promowanie współpracy oraz dialogu organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

j)        prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym prowadzenie portali internetowych,

k)      inne działania określone w programie działania Stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia:

Agnieszka Rutkowska – Prezes Zarządu
Dorota Gębuś – Wiceprezes Zarządu
Izabela Krasiejko - Sekretarz

 

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000324713

REGON 241147720

NIP 9492113570

Numer rachunku bankowego:

39 2130 0004 2001 0524 8018 0001