Prawa cudzoziemców - prawa człowieka

Rusza projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy rozpoczęła realizację projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”.

W ramach projektu zostaną zaktualizowane i rozdystrybuowane publikacje: „Ja w procedurze uchodźczej”, „Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”. Ponadto przeprowadzonych zostanie 21 szkoleń w okresie luty-kwiecień 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu przede wszystkim instytucje zainteresowane szkoleniami, które widzą potrzebę podniesienia kompetencji swoich pracowników. Osoby indywidualne, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach, proszone są o zgłoszenia mailowe; będą informowane o dostępnych terminach i miejscach na szkoleniach.

W celu ustalenia terminu szkolenia, zakresu tematycznego warsztatów, chęci wzięcia udziału w warsztatach, bardzo prosimy o kontakt z kierownikiem projektu Agnieszką Chmielecką – a.chmielecka@hfhr.org.pl, 22-556 44 49 (w godz. 10.00-15.00), fax. 22-556 44 50/51,

lub z Koordynatorem lokalnym Agnieszką Rutkowską - biuro@pimis.pl, tel 34 34 30 038 (w godz. 11:00 - 15:00) .

Grupy szkoleniowe będą liczyły po 16-18 osób.

Szkolenia skierowane są do:

a) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
b) pracowników służb mundurowych (policjantów, strażników miejskich, straży granicznej),
c) szkół i innych placówek oświatowych, instytucji kształcenia kadr nauczycielskich, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) personelu medycznego z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia,
e) innych, którzy wykażą taką potrzebę (np. gminy, które deklarują, że przyjmą albo faktycznie przyjmą rodziny syryjskie, osoby z organizacji pozarządowych, które pracują z cudzoziemcami).

Proponujemy warsztaty w ramach 3 ścieżek tematycznych:

1. Prawa uchodźców – prawa człowieka
To najbardziej prawnicza z oferowanych ścieżek edukacyjnych. Zakres: formy legalizacji pobytu, dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP, zatrzymywanie i umieszczanie w strzeżonych ośrodkach, prawne możliwości wydalenia z terytorium Polski, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontakcie z funkcjonariuszami publicznymi, prawo do prywatności, wolność religii i słowa, problematyka świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, dostępu do służby zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej, prawa dzieci cudzoziemskich do edukacji.

2. Włącz różnorodność
Ścieżka edukacyjna, kładąca nacisk na komunikację międzykulturową i związki między komunikacją i kulturą. Zakres: bariery komunikacyjne, przeciwdziałanie i reagowanie na mowę nienawiści, informacje o krajach pochodzenia uchodźców, psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji, budowanie otwartości i postawy opartej na poszanowaniu inności od etnocentryzmu do etnorelatywizmu, spotkanie z cudzoziemcem lub osobą wyznającą islam, która wyjaśni podstawowe zasady religii (przygotowanym edukatorem).

3. Obalamy mity
Ścieżka dotycząca obszaru przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, wyznawaną religię oraz problematyki rasizmu, języka nienawiści. Podczas szkoleń wspólnie będziemy szukać pozytywnych rozwiązań konfliktów na styku kultur, rozwijać umiejętności mediatorskie niezwykle przydatne w środowisku, do którego trafiają osoby odmienne kulturowo, tworzyć standardy obsługi klienta-cudzoziemca; będziemy zastanawiać się nad tym, jak współpracować, by wesprzeć uchodźców w procesie integracji; omówimy dobre praktyki z zakresu obsługi klienta cudzoziemskiego.

Szkolenie z jednej ścieżki może być wzbogacone o elementy z innych. Np. ścieżka 1. o wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej, czy o islamie, mediacji. Ścieżka 2. i 3. może zawierać elementy praw uchodźców. Proponujemy różnorodne i aktywne metody pracy z grupą: mini-wykłady, prezentacje, dyskusje, pracę z tekstem i z kazusami, ćwiczenia, filmy szkoleniowe, mapy myśli, symulacje, burzę mózgów, odgrywanie ról. Każde szkolenie będzie przeprowadzane przez 2 trenerów wybranych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Scenariusz szkolenia będzie każdorazowo dostosowywany przez trenerów do zidentyfikowanych potrzeb grupy szkoleniowej. Osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu, uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. Organizator zapewnia salę szkoleniową, materiały, a także pokryje koszty wyżywienia (obiad, przerwy kawowe) 100% osób uczestniczących oraz koszty dojazdu (maksymalnie) 30% osób uczestniczących. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby uczestniczącej, w przypadku niemożności dojazdu na szkolenie na godzinę jego rozpoczęcia lub powrotu do domu po szkoleniu tego samego dnia. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania. W przypadku zwrotu kosztów podróży, otrzymają Państwo odpowiednie formularze rozliczenia.

Projekt "Prawa cudzoziemców – prawa człowieka" jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Artykuły

 • Zakończenie realizacji projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka" wyróżnione

  30 kwietnia zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. W szkoleniach zorganizowanych na terenie województwa śląskiego wzięło udział łącznie 120 osób, pracowników służb mundurowych, pracowników urzedów pracy, jednostek pomocy społecznej oraz administracji samorządowej.
  W ramach całego projektu łącznie odbyło się 27 warsztatów, a wzięły w nich udział 463 osoby. 
  Podczas szkoleń uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poznać m.in. psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji oraz prawne aspekty pobytu uchodźców w naszym kraju, a w szczególności formy legalizacji ich pobytu, dokumenty uprawniające do przebywania na terytorium RP, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi. Ważną częścią szkoleń były warsztaty z komunikacji międzykulturowej, które pozwoliły zapoznać się m.in. ze sposobami rozwiązania konfliktów na styku kultur.
  Projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”, realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy, otrzymał dofinansowanie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  Czytaj Więcej... o: Zakończenie realizacji projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka"
 • Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: aktualizacja trzech przewodników wyróżnione

   

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała aktualne wydania trzech publikacji: „Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze”, „Status uchodźcy-ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”.

  Dwie pierwsze książki przeznaczone dla uchodźców są przygotowywane w języku arabskim, angielskim i ukraińskim i mają za zadanie ułatwić odbiorcom zrozumienie tego, jakie mają prawa i jak mogą funkcjonować w Polsce. Natomiast podręcznik „Cudzoziemcy w Polsce” dla funkcjonariuszy publicznych w jasny i przejrzysty sposób opisuje wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W podręczniku opisano także sytuację prawną cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie oraz instrumenty integracyjne czy inicjatywy lokalne jako dobre praktyki. Do podręcznika dołączony jest suplement, który zawiera wzory dokumentów, jakimi mogą legitymować się cudzoziemcy w Polsce.

  Wszystkie publikacje opisują stan prawny na luty 2016 r.

  Aktualizacja publikacji obejmuje zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, które weszły w życie w listopadzie 2015 r. a napisane oraz
  zaktualizowane zostały przez prawników Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Wśród nich znajdują się:

  Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej. O prawach i obowiązkach w procedurze.” – publikacja przeznaczona dla cudzoziemców, którzy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oczekują na decyzję w tej sprawie oraz dla osób zainteresowanych tym, na czym taka procedura polega. Publikacja, w formie drukowanej, dostępna jest w języku angielskim i arabskim; w formie ebooka dodatkowo w językach angielskim, arabskim, polskim oraz ukraińskim.

  Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?” – publikacja przeznaczona dla cudzoziemców, którzy otrzymali pozytywną decyzję o
  przyznaniu statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej w Polsce oraz dla osób zainteresowanych tym, jakie obowiązki i prawa przysługują osobom z ww. statusami. Publikacja, w formie drukowanej, dostępna jest w języku angielskim i arabskim; w formie ebooka dodatkowo w językach angielskim, arabskim, polskim oraz ukraińskim.

  Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych” – publikacja przeznaczona dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich tych,
  którzy pracują bądź będą pracować z cudzoziemcami, w prosty sposób wyjaśniająca często trudne i zawiłe procesy związane z ich pobytem w
  Polsce.

   

  Czytaj Więcej... o: Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: aktualizacja trzech przewodników
 • Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wyróżnione

  Pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników i członków organizacji działających na rzecz integracji społęcznej zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", które odbędzie się w Częstochowie, w dniu 26.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

  Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy, oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy.

  Projekt jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  Czytaj Więcej... o: Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej