Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (230 godz.) z akredytacją MRPiPS - INTENSYWNIE!

Stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 230 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). 

Trwają zapisy na kolejną edycję kursu (16.03.2019 r. – 23.06.2019 r.).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr hab. Izabelą Krasiejko - autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny z Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.

Kurs skierowany jest do:

Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodziny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art. 12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.

Zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

dr Edyta Widawska - adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane)

dr Zbigniew Wieczorek - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Uniwersytetu im. J. Długosza, psychoterapeutka, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”

mgr Lilianna Ociepa - Kaźmirek – pedagog (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna), kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo”

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

mgr Lidia Zeller - mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć – Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3

Czas trwania kursu - 230 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Termin kursu – 16.03.2019 r. – 23.06.2019 r.

Terminy zjazdów:

I zjazd: 16-17.03.2019 r.

II zjazd: 29-31.03.2019 r.

III zjazd: 13-14.04.2019 r.

IV zjazd: 26-28.04.2019 r.

V zjazd: 11-12.05.2019 r.

VI zjazd: 24-26.05.2019 r.

VII zjazd: 08-09.06.2019 r.

VIII zjazd (zakończony obroną pracy): 21-23.06.2019 r.

Zajęcia praktyczne: termin do ustalenia

 

Cena kursu: 2000 zł

Cena obejmuje – udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności - płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna do 07.03.2019 r.

Sposób realizacji - warsztaty realizowane są w blokach dwudniowych (sobota – niedziela) lub trzydniowych (piątek – niedziela). Zajęcia będą się odbywać wg następującego schematu:

piątki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

soboty: od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna).

Wyjątkiem są praktyki odbywające się w godzinach 8:00 – 15:30.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (poczta tradycyjną lub zeskanowanej na adres mailowy: biuro@pimis.pl)

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 07.03.2019 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl