Zakres działań projektowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wsparcie konsultacyjno-doradcze dla mieszkańców dzielnic oraz wnioskodawców składających wnioski ogólnomiejskie w procesie składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej tury spotkań w dzielnicach (Radach Dzielnic) w celu wyłonienia (ustalenia i omówienia) priorytetów dla każdej z dzielnic, a także przedstawienia możliwości uzyskania wsparcia w procesie składania propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, jakie będzie można uzyskać w ramach realizowanego Projektu. Planowany termin: maj – czerwiec 2015 r.
  1. Utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic, świadczących usługi doradcze w zakresie budżetu obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem opracowania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (zadań dzielnicowych). Punkty konsultacyjne będą działały zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Planowany termin: koniec maja – lipiec 2015 r.
  1. Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (mieszkańców Częstochowy) planujących składać propozycje zadań ogólnomiejskich (punkt konsultacyjno-doradczy zostanie uruchomiony w siedzibie Partnera – Urzędzie Miasta Częstochowy). Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Planowany termin: czerwiec - lipiec 2015 r.
  1. Utworzenie telefonicznego punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (dyżury telefoniczne zgodnie z opracowanym harmonogramem. Planowany termin: czerwiec - lipiec 2015 r.
  1. Fora dzielnicowe (druga tura spotkań) – zorganizowane po ocenie formalnej złożonych propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu w celu omówienia złożonych propozycji i stworzenia przestrzeni do dyskusji nad wnioskami, które przeszły ocenę formalną (możliwość ewentualnego wyeliminowania „zdublowanych” propozycji). Spotkania będą odbywały się w lokalach stanowiących siedziby Rad Dzielnic. Planowany termin: wrzesień - październik 2015 r.

 

Szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu partycypacji obywatelskiej, w tym budżetu obywatelskiego.

W ramach Projektu zostaną opracowane 2 scenariusze zajęć lekcyjnych (2 x 45 min.) zakresu partycypacji obywatelskiej i budżetu obywatelskiego (z przeznaczeniem dla częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), do wykorzystania przez nauczycieli ww. szkół.

Planuje się również opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczniów w formie broszur. Materiały zostaną przekazane do szkół wraz ze scenariuszami zajęć.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na „filmik” promujący udział w głosowaniu na wnioski do budżetu obywatelskiego.

W konkursie będą mogły brać udział grupy formalne i nieformalne (np. klasy) i osoby indywidualne (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na koniec października 2015 r.

 

Szkolenia dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z założeń budżetu obywatelskiego.

Szkolenia mają na celu zapoznanie osób z grupy wiekowej 60+ z założeniami budżetu obywatelskiego. Przyczynią się one do realnego wzrostu wiedzy na temat formy aktywności obywatelskiej jaką jest budżet obywatelski, oraz zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców z tej grupy wiekowej. Szkolenia będą realizowane w czerwcu i lipcu 2015 r.

 

Miejski happening.

Planowany termin – sierpień / wrzesień 2015 r.

 

Spotkanie podsumowujące (konferencja) dla wszystkich dzielnic.

W trakcie konferencji mieszkańcy Częstochowy (w tym reprezentanci organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności) zostaną poinformowani o liczbie złożonych wniosków, o frekwencji wyborczej, oraz o wnioskach, które głosami wyborców zostały rekomendowane do dofinansowania.

Na konferencję zostaną zaproszeni laureaci konkursu na "filmik" promujący udział w głosowaniu na propozycje zadań do budżetu, odbędzie się prezentacja zwycięskich prac.

Planowany termin – listopad 2015 r.