Jasne, że razem

Zgłoś się na doradztwo

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z doradztwa w ramach Projektu "Jasne, ze razem" zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej na doradztwo w ramach:

1. punktu konsultacyjno-doradczego dla mieszkańców poszczególnych dzielnic (w Radach Dzielnic i tzw. mobilne punkty informacyjne, itp.) planujacych składać wnioski na zadania dzielnicowe; 

2. punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (mieszkańców Częstochowy) planujących składać propozycje zadań ogólnomiejskich  

Z doradztwa mogą korzystać osoby indywidualne (mieszkańcy Częstochowy) i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności.

Ankieta jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów formalnych do uczestnictwa w doradztwie w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rgulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Jasne, że razem".

Prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej osobiście w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą na adres Biura Projektu lub przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty na adres mailowy: jzr@pimis.pl

Rekrutacja będzie prowadzona od maja do 30 czerwca 2015 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc).