Zakres działań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie szkoleniowe dla przedstawicieli Rad Dzielnic i nieformalnych lokalnych liderów obejmuje:

  1. Szkolenia z założeń budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego składania wniosków do budżetu obywatelskiego (dalej: BO). Szkolenia mają na celu zapoznanie przedstawicieli Rad Dzielnic i lokalnych animatorów z założeniami budżetu obywatelskiego oraz zasadami efektywnego składania wniosków do BO. Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2017 r.
  2. Szkolenia dla przedstawicieli Rad Dzielnic i nieformalnych liderów dzielnicowych - Akademia Lidera. Cykl szkoleń będzie się składać z następujących części (każdy uczestnik przechodzi pełny cykl szkoleniowy):

    - dwudniowe wyjazdowe integracyjne warsztaty interpersonalne oparte na procesie grupowym, których celem jest rozwijanie kompetencji liderskich,

    - 6 jednodniowych stacjonarnych szkoleń warsztatowych obejmujących następującą tematykę: projektowanie celów i działań w przestrzeni lokalnej z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego, aktywizacja i animacja społeczności lokalnej, poszukiwanie i pozyskiwanie sojuszników do działań i wykorzystanie mediów (lokalnych, społecznościowych) do promocji działań lokalnych, mediacje i negocjacje, wystąpienia publiczne, projektowanie materiałów graficznych oraz redagowanie tekstów informacyjno – promocyjnych do wykorzystania podczas promocji zgłoszonych w ramach BO propozycji zadań.

Termin realizacji: maj - październik 2017 r.

Wsparcie konsultacyjno – doradcze dla mieszkańców dzielnic oraz wnioskodawców składających wnioski ogólnomiejskie w ramach BO.

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej tury spotkań w dzielnicach (Radach Dzielnic) w celu wyłonienia (ustalenia i omówienia) priorytetów dla każdej z dzielnic, a także przedstawienia możliwości uzyskania wsparcia w procesie składania propozycji zadania do BO, jakie będzie można uzyskać w ramach realizowanego Projektu. Termin realizacji: maj – sierpień 2017 r.
  2. Zorganizowanie dzielnicowych „Dni z BO” w trakcie których będą działały stacjonarne punkty konsultacyjno – doradcze dla mieszkańców poszczególnych dzielnic (w siedzibach Rad Dzielnic lub innych miejscach dostępnych dla mieszkańców danej dzielnicy) świadczących usługi doradcze w zakresie BO. „Dni z BO” odbędą się zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem podanym do wiadomości na stronie PIMIS i UMCz oraz fanpage’ach na FB fanpage Projektu. Termin realizacji: maj – sierpień 2017 r.
  3. Utworzenie mobilnego punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (mieszkańców Częstochowy) planujących składać propozycje zadań do BO. Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Planuje się ustalenie 8 dyżurów. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2017 r.
  4. Fora dzielnicowe (druga tura spotkań) – zorganizowane po ocenie formalnej złożonych propozycji zadań do realizacji w ramach BO w celu omówienia złożonych propozycji i stworzenia przestrzeni do dyskusji nad wnioskami, które przeszły ocenę formalną (możliwość ewentualnego wyeliminowania „zdublowanych” propozycji). Dla mieszkańców każdej dzielnicy (i organizacji działających lokalnie) przewidziano 1 spotkanie. Termin realizacji: wrzesień - listopad 2017 r.

Szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu partycypacji obywatelskiej, w tym budżetu obywatelskiego – lekcja wiedzy o BO.

W ramach działania zostaną wykonane następujące działania:

  1. Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w 15 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Częstochowy dla uczniów w wieku 13-19 lat. Podczas zajęć uczniowie poznają zasady działania BO, m.in. zasady podziału środków na zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie, zasady zgłaszania propozycji zadań do realizacji, oraz zasady i sposoby głosowania. Termin realizacji: maj - październik 2017 r.
  2. Opracowanie scenariusza (konspektu) zajęć lekcyjnych lekcji wiedzy o BO, który zostanie następnie udostępniony nauczycielom w celu przeprowadzenia podobnych lekcji w innych klasach. Planuje się również opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczniów w formie broszur. Materiały zostaną przekazane do szkół wraz ze scenariuszami zajęć. Termin realizacji: maj - wrzesień 2017 r.

Miejski happening

Happening miejski mający w sposób obrazowy przedstawić inwestycje, jakie zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2016. Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2017 r.

Gra miejska

Gra miejska o tematyce przewodniej budżet obywatelski (przewidziano nagrody!). Termin realizacji: czerwiec- wrzesień 2017 r.

Organizacja Pierwszego Częstochowskiego Forum Rad Dzielnic.

I Częstochowskie Forum Rad Dzielnic ma na celu integrację środowisk związanych z działalnością prospołeczną. Członkowie i członkinie RD będą mieli w ramach Forum okazję do zaprezentowania się, spotkania z mieszkańcami (Forum będzie miało formułę otwartą, a zaproszenie skierowane będzie do wszystkich mieszkańców zainteresowanych problematyką budżetu obywatelskiego), przedyskutowania w trakcie zorganizowanej debaty kluczowych dla dzielnic problemów i sposobów ich rozwiązania. Działanie to ma wpłynąć na zwiększenie inwencji oraz kreatywności liderów społeczności lokalnych oraz budowanie zaplecza dla wspólnych działań. Termin realizacji: czerwiec- listopad 2017 r.

Spotkanie podsumowujące (konferencja).

W trakcie konferencji mieszkańcy Częstochowy (w tym reprezentanci organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności) zostaną poinformowani o liczbie złożonych wniosków, o frekwencji wyborczej, oraz o wnioskach, które głosami wyborców zostały rekomendowane do dofinansowania. Na spotkaniu przeprowadzona zostanie analiza SWOT, dla optymalizacji działań podejmowanych w następnych latach. Termin realizacji: listopad – grudzień 2017 r.