Kurs kwalifikacyjny – 231 godzin

KURS ASYSTENT RODZINY (231 godz.) 

Termin kursu – 28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.

 

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). 

Posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny MPiPS na prowadzenie takich szkoleń (Decyzja nr 10/2012/Ar z dnia 02.03.2012 r.).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr hab. Izabelą Krasiejko – autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“.

 

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

 

Kurs skierowany jest do:

Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodzinny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art.12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.

 

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr hab. Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, psychoterapeuta

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA", Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny,  w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

 

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce prowadzenia kursu – Częstochowa

Czas trwania kursu – 231 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Termin kursu – 28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.

Cena kursu – 1950,00 zł / osobę

Cena obejmuje – zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna do 20.02.2015 r.


Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach dwu i trzydniowych od piątku do niedzieli lud od soboty do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu wg następującego schematu:

Terminy zjazdów:

I zjazd: 28.02.-01.03.2015 r.

II zjazd: 13-15.03.2014 r.

III zjazd: 28-29.03.2015 r.

IV zjazd: 10-12.04.2015 r.

V zjazd: 24-26.04.2015 r.

Zajęcia praktyczne 07-08.05.2015 r.

VI zjazd: 09-10.05.2015 r.

Zajęcia praktyczne 21-22.05.2015 r.

VII zjazd: 23-24.05.2015 r.

VIII zjazd (zakończony egzaminem): 05-07.06.2015 r.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 20.02.2015 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl