Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach

 

1. Organizatorem szkoleń i konferencji (zwanych dalej łącznie szkoleniami) jest Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, z siedzibą w Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000324713, posiadający numer NIP: 949-211-35-70, zwany dalej „Organizatorem”.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

3. Warunkiem udziału w szkoleniach jest przesłanie przez Uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres korespondencyjny Organizatora: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, ul. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa, lub faksem na numer 34 387 12 39.

Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

 

4. Na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia Organizator za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej prześle Uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia oraz szczegółów dotyczących płatności za szkolenia (nr konta). Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu.

 

5. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu (decyduje data wysłania faksu/e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).

 

6. Organizator dopuszcza możliwość regulowania płatności za niektóre szkolenia w ratach, pod warunkiem umieszczenia stosownej informacji w ogłoszeniu o naborze na dane szkolenie.

 

7. Rachunek zostanie wystawiony i przesłany pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za szkolenie lub zostanie wręczony podczas szkolenia.

 

8. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz zaświadczenie / certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia (chyba, że w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej www.pimis.home.pl i karcie zgłoszenia uczestnictwa podano inaczej).

 

9. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie listu (na adres korespondencyjny Organizatora), faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni roboczych i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty 50% pełnej ceny szkolenia.

 

10. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w szkoleniu może zaproponować inną osobę na swoje miejsce. Ponosi wówczas tylko koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 zł.

 

11. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie trwania szkolenia zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny szkolenia.

 

12. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez Uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania ww. informacji.

 

13. Prawa i obowiązki Organizatora szkolenia:

 

I. Organizator szkolenia zobowiązuje się:

  • przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację programu zajęć;
  • przekazać Uczestnikom materiały szkoleniowe;
  • po pozytywnym zakończeniu udziału w szkoleniu wydać Uczestnikom zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu kończącego szkolenie;

II. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania ankietowego ewaluacyjnego.

 

14. Prawa i obowiązki Uczestnika:

 

I. Uczestnik zobowiązuje się do:

 

  • uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych;
  • poinformowania Organizatora o nieobecności w danym terminie na zajęciach;

II. Uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe.

 

15. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w czasie trwania szkolenia lub najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.

 

16. Uczestnik upoważnia Organizatora szkolenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji szkolenia. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora szkolenia i posiadające imienne upoważnienie zgodnie z art. 37 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z realizacją szkolenia.

 

17. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin wprowadzono Uchwałą Zarządu Głównego nr 2 z dn. 14.03.2010 r.