Kierowanie zespołem asystentów rodziny

Szkolenie KIEROWANIE ZESPOŁEM ASYSTENTÓW RODZINY (16 godzin)  

 

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału

w szkoleniu „Kierowanie zespołem asystentów rodziny” 

realizowanym w następującym terminie:  16-17.02.2015 r.

(16 godzin zajęć dydaktycznych / 2 dni szkoleniowe)

 

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny.

 

Autorka programu: dr hab. Izabela Krasiejko

 

Prowadzą zajęcia:

dr hab. Izabela Krasiejko - doświadczenie: 15 lat pracy w Akademii im. J.Długosza, 3 letni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jako konsultant metodyczny i asystent rodziny, 4 letni staż jako trener szkolący asystentów rodziny w Polskim Instytucie Mediacji i Integracji Społecznej – szkolenia 150 i 230 godzinne, trzy monografie i kilkanaście artykułów na temat asystentury rodziny, w tym dot. efektywności asystentury, udział w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz zjazdach placówek realizujących asystenturę – prowadzenie sesji dot. asystentury na X i XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.

mgr Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY", realizującego zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od wielu lat zarówno zawodowo, jak i społecznie zajmuje się problematyką społeczną. Wśród licznych działań podejmowanych należy wymienić: uruchomienie telefonu zaufania przez MOPS, utworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych celem skutecznego rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zainicjowanie cyklicznej akcji na terenie Częstochowy „Masz serce– otwórz do niego drzwi”, pozyskującej kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Odpowiedzialna za uruchomienie w ośrodku MOPS pilotażowego programu „Asystent Rodziny” w 2009 roku.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi asystentury, kierowania zespołem asystentów oraz metodyki pracy asystenta rodziny. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość kształtowania podstawowych umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zobaczą, jak można wykorzystać je w pracy koordynatora zespołu asystentów rodziny. Uczestnicy posiądą umiejętności wzmacniania asystentów rodziny w ich metodycznym działaniu.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności, więc główną metodą dydaktyczną będzie warsztat. Uczestnicy zapoznają się z dwoma modelami pracy uwzględniającymi pracę na zasobach pracowników – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i Dialog Motywujący. Ponadto zobaczą filmy prezentujące asystenturę z ośrodków pomocy społecznej w Polsce.

Treści programowe:

1. Podstawy prawne asystentury.

2. Wykształcenie, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji asystenta rodziny.

3. Rekrutacja asystentów rodziny.

4. Beneficjent asystentury rodziny.

5. Dokumentacja asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną, sprawozdania, opinie.

6. Przykłady asystentury z różnych miast w Polsce – standardy pracy asystentów rodziny jako wynik obecnych doświadczeń. Rola, zadania, organizacja pracy asystenta rodziny oraz jego pozycja w placówce.

7. Efektywność asystentury rodziny – definicja oraz prezentacja wyników badań z kilku ośrodków w Polsce.

8. Metodyka pracy asystenta rodziny. Działania wspierające i interwencyjne.

9. Różne modele pracy grupowej (zespół interdyscyplinarny, grupa robocza, zespół pomocy rodzinie, Konferencja Grupy Rodzinnej).

10. Poszukiwanie rozwiązań w kierowaniu zespołem pracowników.

11. Ocena pracy asystenta rodziny.

12. Ewaluacja i superwizja w asystenturze rodziny.

13. Szanse i zagrożenia asystentury.

 

Termin szkolenia16-17.02.2015 r.

Miejsce szkolenia: Częstochowa

 

Koszt szkolenia: 320,00 zł 

W cenie szkolenia: 16 godz. zajęć dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe, całodniowy serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie uwzględnia noclegów, wyżywienia, dojazdów uczestników.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

- Termin zgłoszeń: do 10.02.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl)

- Wpłata opłaty za szkolenie (320,00 zł) na konto bankowe Stowarzyszenia najpóźniej do 11.02.2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. 34 34 30 038, faks: 34 387 12 39

e-mail: biuro@pimis.pl