Aktualnie realizowane szkolenia

1. Kurs ,,Asystent rodziny" (szkolenie kwalifikacyjne) - dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń). (28.02.2015. – 07.06.2015 r.)

 

2. Kurs ,,Asystent rodziny" (szkolenie doskonalące) - dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna w wymiarze 150 godzin. (28.02.2015. – 07.06.2015 r.)

 

3. Szkolenie ,,Kierowanie zespołem asystentów rodziny" – szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny. Szkolenie realizowane jest w wymiarze 16 godzin. (16-17.02.2015 r.)

 

4. Szkolenie ,,Motywowanie klientów do współpracy z asystentem rodziny". Celem szkolenia jest nabycie przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej założeń Dialogu Motywującego oraz nabycie umiejętności praktycznych dotyczących podstawowych technik tego modelu w celu wykorzystania ich w pracy z rodziną.  

Zapisy trwają. Termin szkolenia: 26-27 marca 2015 roku lub 26-28 marca 2015 roku (przy wyborze wersji trzydniowej). Uwaga: można wybrać wersję dwu lub trzydniową szkolenia !

 

5. Szkolenie "Trening kreatywności" - Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swój potencjał zdolności i umiejętności twórczych w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Zapisy trwają. Termin szkolenia: 23-24.02.2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  kursów znajdują się poniżej.  

 

1. KURS ASYSTENT RODZINY (231 godz.) 

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). 

Posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny MPiPS na prowadzenie takich szkoleń (Decyzja nr 10/2012/Ar z dnia 02.03.2012 r.).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr hab. Izabelą Krasiejko – autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Kurs skierowany jest do:

Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodzinny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art.12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr hab. Izabela Krasiejko - adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny,  w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce prowadzenia kursu – Częstochowa

Czas trwania kursu – 231 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Termin kursu – 28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.

Cena kursu – 1950,00 zł / osobę

Cena obejmuje – zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna do 20.02.2015 r.


Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach dwu i trzydniowych od piątku do niedzieli lud od soboty do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu wg następującego schematu:

Terminy zjazdów:

I zjazd: 28.02.-01.03.2015 r.

II zjazd: 13-15.03.2014 r.

III zjazd: 28-29.03.2015 r.

IV zjazd: 10-12.04.2015 r.

V zjazd: 24-26.04.2015 r.

Zajęcia praktyczne 07-08.05.2015 r.

VI zjazd: 09-10.05.2015 r.

Zajęcia praktyczne 21-22.05.2015 r.

VII zjazd: 23-24.05.2015 r.

VIII zjazd (zakończony egzaminem): 05-07.06.2015 r.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl).

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 20.02.2015 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl

2. KURS ASYSTENT RODZINY (150 godz.)

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu Asystent rodziny (150 godzin zajęć dydaktycznych)

Kurs realizowany w terminie: 28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.


 

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

 

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy zaliczeniowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

 

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :

dr hab. Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J. Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, psychoterapeuta

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA", Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny,  w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć – Częstochowa

Czas trwania kursu – 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu

Termin kursu28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.

Cena kursu1300,00

Cena obejmujezajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 raty).

I rata w wysokości 400,00 zł – płatna  do 20.02.2015 r.

 Terminy zjazdów:

I zjazd: 28.02.-01.03.2015 r.

II zjazd: 13-15.03.2014 r.

III zjazd: 28-29.03.2015 r.

IV zjazd: 10-12.04.2015 r.

V zjazd: 24-26.04.2015 r.

VI zjazd: 09-10.05.2015 r.

VII zjazd: 23-24.05.2015 r.

VIII zjazd (zakończony egzaminem): 05-07.06.2015 r.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl).

- Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (400,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 20.02.2015 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl

 

 

3. Szkolenie KIEROWANIE ZESPOŁEM ASYSTENTÓW RODZINY (16 godzin)  

Szkolenie ,,Kierowanie zespołem asystentów rodziny" –  skierowane do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny. Szkolenie realizowane jest w wymiarze 16 godzin. Zapisy trwają – termin szkolenia 16-17.02.2015 r.

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

Autorka programu: dr hab. Izabela Krasiejko

Prowadzą zajęcia:

dr hab. Izabela Krasiejko – doświadczenie: 15 lat pracy w Akademii im. J.Długosza, 3 letni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jako konsultant metodyczny i asystent rodziny, 4 letni staż jako trener szkolący asystentów rodziny w Polskim Instytucie Mediacji i Integracji Społecznej – szkolenia 150 i 230 godzinne, trzy monografie i kilkanaście artykułów na temat asystentury rodziny, w tym dot. efektywności asystentury, udział w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz zjazdach placówek realizujących asystenturę – prowadzenie sesji dot. asystentury na X i XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.

mgr Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY", realizującego zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od wielu lat zarówno zawodowo, jak i społecznie zajmuje się problematyką społeczną. Wśród licznych działań podejmowanych należy wymienić: uruchomienie telefonu zaufania przez MOPS, utworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych celem skutecznego rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zainicjowanie cyklicznej akcji na terenie Częstochowy „Masz serce– otwórz do niego drzwi”, pozyskującej kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Odpowiedzialna za uruchomienie w ośrodku MOPS pilotażowego programu „Asystent Rodziny” w 2009 roku.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi asystentury, kierowania zespołem asystentów oraz metodyki pracy asystenta rodziny. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość kształtowania podstawowych umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zobaczą, jak można wykorzystać je w pracy koordynatora zespołu asystentów rodziny. Uczestnicy posiądą umiejętności wzmacniania asystentów rodziny w ich metodycznym działaniu.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności, więc główną metodą dydaktyczną będzie warsztat. Uczestnicy zapoznają się z dwoma modelami pracy uwzględniającymi pracę na zasobach pracowników – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i Dialog Motywujący. Ponadto zobaczą filmy prezentujące asystenturę z ośrodków pomocy społecznej w Polsce.

Treści programowe:

1. Podstawy prawne asystentury.

2. Wykształcenie, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji asystenta rodziny.

3. Rekrutacja asystentów rodziny.

4. Beneficjent asystentury rodziny.

5. Dokumentacja asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną, sprawozdania, opinie.

6. Przykłady asystentury z różnych miast w Polsce – standardy pracy asystentów rodziny jako wynik obecnych doświadczeń. Rola, zadania, organizacja pracy asystenta rodziny oraz jego pozycja w placówce.

7. Efektywność asystentury rodziny – definicja oraz prezentacja wyników badań z kilku ośrodków w Polsce.

8. Metodyka pracy asystenta rodziny. Działania wspierające i interwencyjne.

9. Różne modele pracy grupowej (zespół interdyscyplinarny, grupa robocza, zespół pomocy rodzinie, Konferencja Grupy Rodzinnej).

10. Poszukiwanie rozwiązań w kierowaniu zespołem pracowników.

11. Ocena pracy asystenta rodziny.

12. Ewaluacja i superwizja w asystenturze rodziny.

13. Szanse i zagrożenia asystentury.

 

Termin szkolenia: 16-17.02.2015 r.

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Koszt szkolenia: 320,00 zł

W cenie szkolenia: 16 godz. zajęć dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe, całodniowy serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie uwzględnia noclegów, wyżywienia, dojazdów uczestników.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

- Termin zgłoszeń: do 10.02.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl)

- Wpłata opłaty za szkolenie (320,00 zł) na konto bankowe Stowarzyszenia najpóźniej do 11.02.2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. 34 34 30 038, faks: 34 387 12 39

e-mail: biuro@pimis.pl

 

 

4. Szkolenie ,,MOTYWOWANIE KLIENTÓW DO WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY" (20 lub 30 godzin)

 

Program szkolenia Motywowanie klientów do współpracy z asystentem rodziny   

Prowadzenie : dr hab. Izabela Krasiejko

Uwaga: można wybrać wersję dwu lub trzydniową szkolenia !

Czas realizacji: 20 lub 30 godzin lekcyjnych

Termin szkolenia: 26-27 marca 2015 roku lub 26-28 marca 2015 roku (przy wyborze wersji trzydniowej)

 

Celem szkolenia jest nabycie przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej założeń Dialogu Motywującego oraz nabycie umiejętności praktycznych dotyczących podstawowych technik tego modelu w celu wykorzystania ich w pracy z rodziną.

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Cena szkolenia 2 dniowego: 360,00 zł

Cena szkolenia 3 dniowego: 490,00 zł

W cenie szkolenia: 20 godz. (lub 30 godz.) zajęć dydaktycznych (2 lub 3 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe, całodniowy serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie uwzględnia noclegów, wyżywienia, dojazdów uczestników.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie dialogu motywującego do zmiany w pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego w kontekście asystentury rodziny.

 

Treści kształcenia

 

29 stycznia 2015 roku

1)      Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście ról innych profesji społecznych pracujących z rodziną.

2)      Proces zmiany, etapy zmiany wg. Prochaskiego.

3)      Techniki pracy z klientem niewidzącym trudności (będącym w fazie prekontemplacji).

4)      Założenia Dialogu Motywującego wg. W. Millera.

5)      Podstawowe techniki wspomagające proces zmiany u klienta, m.in.:

a)      słuchanie odzwierciedlające,

b)       pytania otwierające,

c)      dowartościowanie,

d)     podsumowywania,

e)      pytanie kluczowe.

6)      Język zmiany – rozpoznawanie, wydobywanie, wzmacnianie.

7)      Ambiwalencja – techniki pracy z klientem wahającym się, czy podjąć się zmiany (będącym w fazie kontemplacji):

a)      arkusz ważenie decyzji,

b)      skale chęci, możliwości, gotowości do wprowadzenia zmiany. 

 

30 stycznia 2015 roku

8)      Opór klienta jako forma współpracy. Techniki pracy z oporem.

9)      Udzielanie informacji, wyrażanie niepokoju, dawnie rad.

10)  Etapy metodycznego działania asystenta rodziny w kontekście motywowania do zmiany.

11)  Wykorzystanie założeń i metod dialogu motywującego w opisie sytuacji rodziny oraz tworzeniu planu pracy z rodziną.

 

31 stycznia 2015 roku

12)  Ćwiczenia w parach i małych grupach utrwalające poznane techniki pracy.

13)  Omawianie przypadków z praktyki uczestników szkolenia w kontekście wykorzystania Dialogu Motywującego do pracy nad zmianą.

 

Literatura

Jaraczewska I., Krasiejko I. (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2012

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- Termin zgłoszeń: do 16.03.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl).

- Wpłata opłaty za szkolenie  na konto bankowe Stowarzyszenia do 20 marca 2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona Uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. 34 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl

5. Szkolenie "TRENING KREATYWNOŚCI"

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swój potencjał zdolności i umiejętności twórczych w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

czas trwania: 2 dni (16 godz.)

termin: 23-24.02.2015 r.

Cele szkolenia:

  • odkrywanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych
  • kształcenie podstawowych zdolności i umiejętności kreatywnego myślenia
  • rozwijanie umiejętności przezwyciężania barier utrudniających aktywność twórczą
  • poznanie i właściwe stosowanie metod i technik twórczego rozwiązywania problemów

Treści programowe

1. Moje mocne strony

2. Osobowość twórcza

3. Wyzwalacze kreatywności

4. Niekonwencjonalne myślenie

5. Analogie i skojarzenia

6. Przełamywanie barier i schematów myślowych

7. Rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne

8. Wybrane metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów:

·         burza mózgów i jej odmiany

·         metaplan

·         superpozycje

·         bodźce wymuszonego dopasowania

·         analiza morfologiczna

·         myślenie lateralne

Szkolenie realizowane jest przy zastosowaniu metod aktywizujących, opierających się na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników w ćwiczenia i zadania wykonywane w trakcie zajęć.

Prowadząca: Dorota Gębuś – dr nauk humanistycznych, Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej AJD w Częstochowie.

Prowadzone szkolenia: zajęcia warsztatowe z zakresu treningu twórczości, zajęcia z zakresu technik pracy umysłowej, komunikacja interpersonalna, wykorzystanie zdolności i umiejętności twórczych w pracy pedagogicznej, socjologia rodziny, problematyka małych grup społecznych.

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Cena szkolenia: 280,00 zł   (przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej instytucji druga i kolejne osoby otrzymają zniżkę w wysokości 30%)

W cenie szkolenia: 16 godz. zajęć dydaktycznych, materiały  szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerwy kawowej,  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- Termin zgłoszeń: do 17.02.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl)

- Wpłata opłaty za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia do 18.02.2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.