Zrealizowane projekty

Szkolenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych

 

Celem szkoleń było wspólne z mieszkańcami Częstochowy, przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Działania związane ze zrealizowaniem tego zadania prowadzone były od lutego do czerwca 2010.

 

W szkoleniach uczestniczyli urzędnicy, pracownicy jednostek i spółek miejskich oraz przedstawicieli Rad Dzielnic. Uczestnicy szkoleń zyskali wiedzę z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych oraz informacje dot. przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu zyskały umiejętności w zakresie różnych form i metod konsultacji, właściwego stosowania narzędzi używanych w tym procesie oraz umiejętnego planowania i prowadzenia poszczególnych etapów konsultacji społecznych.

 

Trenerzy dr Edyta Widawska (PIMIS), dr Zbigniew Wieczorek (PIMIS), Agata Wierny UMC

 

W dniu 08.06.2010. odbyły się warsztaty konsultacyjne w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Na spotkaniu byli obecni: p. f. Prezydenta Miasta Częstochowy, naczelnicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, przewodniczący i radni dzielnic miasta, przedstawiciele mediów.

 

Podczas spotkania w oparciu o wyniki ankiety przygotowany został projekt uchwały dot. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Urzędnicy miejscy prezentowali i omawiali punkt po punkcie zapisy które znalazły się w projekcie. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpośredniego wnoszenia uwag i wspólnie dyskutowali nad zasadnością zapisów znajdujących się w przygotowywanym projekcie uchwały.

 

Wszystkie przedstawione propozycje zmian w brzmieniu zapisów były dyskutowane, a ich zasadność omawiana wśród uczestników warsztatów. Efektem końcowym spotkania była jednolita treść projektu uchwały zaakceptowana przez wszystkich obecnych i gotowa do przedłożenia odpowiednim organom miasta.

 

Kurs Asystent Rodziny

 

W okresie kwiecień – czerwiec 2009 r. oraz styczeń – luty 2010 r. odbyło się 50 godzinne szkolenie asystentów rodziny częstochowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szkolenie to miało charakter konsultacyjno – superwizyjny. Konsultacje metodyczne przy tworzeniu programu Asystent rodziny prowadziła dr hab. Izabela Krasiejko. Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce program Asystent rodziny z zastosowaniem elementów modelu PSR. Konsultacje były kontynuacją 90 godzinnego szkolenia, prowadzonego przez mgr Tomasza Świtka z Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie, w którym uczestniczyli – wówczas jeszcze kandydaci na asystentów. Pozwoliły one dostawać poznane tam metody do pracy asystenta rodziny w strukturach jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Częstochowski asystent rodziny jest osobą, która przede wszystkim ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę.

 

Szkolenie Asystent Rodziny

 

Odbyło się (14.08. – 25.10.2010 r.) pierwsze szkolenie Asystent Rodziny zorganizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, pod patronatem honorowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

 

Czternastu uczestników kursu, pracowników ośrodków pomocy społecznej z różnych rejonów kraju, miało okazję posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami.

 

Uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz modelem asystentury w innych ośrodkach, mających kilkuletnie doświadczenia w tym zakresie. Szkolenie, które obejmowało 150 godzin, było pierwszym w Polsce kursem, o wymiarze godzin, takim jak na studiach podyplomowych.

 

Dominującą metodą dydaktyczną były zajęcia warsztatowe, na których kursanci mieli możliwość kształcić praktyczne umiejętności.

 

Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w Piasku k/Częstochowy z seminarium

 

Organizatorem spotkania byli Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od trzech lat szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od dwunastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych.

 

Osobą prowadzącą była dr hab. Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną

 

Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje „Problemów Społecznych” i portalu www.ops.pl

 

za2

 

 

Kim jest asystent dla rodziny?

 

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć asystenci rodziny oraz kadra zarządzająca ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych na pierwszym Integracyjnym Zlocie Asystentów Rodziny 6-7 września 2012 roku w Grodzie Jurajskim koło Janowa, w którym wzięło udział ponad 50 osób .

 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem (na zdjęciu od prawej): Lidii Zeller (MOPS, Częstochowa), Katarzyny Łangowskiej (MOPS, Gdynia), Hanny Sobieraj (MOPR, Poznań), Małgorzatą Mróz (GOPS, Wielka Wieś), Ireny Marszałek (MOPS, Rzeszów), Joanny Pietrzak – Rok (Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy "SKSK"), moderowanym przez gospodarza: Izabelę Krasiejko (Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Akademia im. J.Długosza, Częstochowa) oraz w czasie zajęć warsztatowych i rozmów do późnych godzin nocnych starano się określić rolę i obszar działania asystenta rodziny w kontekście zadań innych służb społecznych pracujących z rodziną i na jej rzecz.

 

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy rozmawiali o działaniach asystentów rodziny m.in. tworzeniu i realizacji planu pracy z rodziną. Asystenci mogli wziąć udział w warsztacie z ćwiczeniem z zakresu dialogu motywującego oraz usłyszeć odpowiedzi kilku ekspertów na zadawane pytania. Grupę ekspertów stanowiły osoby z placówek już od kilku lat prowadzących asystenturę dla rodzin.

65  4 3

Atrakcją był marsz po Jurze oraz podchody o tematyce AR w Parku Miniatur, ognisko, śpiewy przy gitarze i kalambury, biesiada asystentów trwała do północy. Zdaniem uczestników i uczestniczek organizatorzy zapewnili doskonałe warunki sprzyjające wymianie doświadczeń zawodowych na temat asystentury rodzin. Uznano za stosowne organizowanie dorocznych zlotów AR.

2 1

  

Kolejny Zlot Asystentów Rodziny

Padł pomysł, by co rok spotykać się w innym regionie Polski, aby było bliżej osobom z danego terenu. Już trzy Ośrodki Pomocy Społecznej zastanawiają się nad współorganizacją Zlotu AR w 2013, 2014, 2015 r.

Szczegółowa relacja ze zlotu ukaże się w nr 5/2012 Problemów Społecznych.