O nas

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS) rozpoczął swoją formalną działalność w marcu 2009 r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą misją.

 

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 

 • podnoszenie świadomości społecznej, promowanie i wspieranie rozwoju struktur oraz działań w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji), dialogu społecznego, integracji społecznej;
 • działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 • działania na rzecz praw człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

 

 • a. działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • b. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji;

 

 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 • działania na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji grup szczególnego ryzyka i osób wykluczonych społecznie;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących patologii społecznych;
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia;
 • przeciwdziałanie przemocy oraz interwencja kryzysowa, a także pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 • zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.

 

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000324713

REGON 241147720

NIP 9492113570

Numer rachunku bankowego 39 2130 0004 2001 0524 8018 0001

 

Statut do pobrania