Kurs doskonalący – 150 godzin

KURS ASYSTENT RODZINY (150 godz.)

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu Asystent rodziny (150 godzin zajęć dydaktycznych).Kurs realizowany w terminie: 28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.


 


Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:


 

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,- mediacje i negocjacje,- koordynacja działań służb społecznych,- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,- konstruowanie dokumentacji. 


Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy zaliczeniowej) i uzyskaniem zaświadczenia.


 

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :


 


dr hab. Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).


 

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).


 

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.


 

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J. Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.


 

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, psychoterapeuta


 

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA", Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie


 

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie


 

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny,  w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.


 

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny


 

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień. 

Informacje organizacyjne:


 

Miejsce zajęć – Częstochowa

Czas trwania kursu – 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu


Termin kursu28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.


 

Cena kursu1300,00

Cena obejmujezajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 raty).

I rata w wysokości 400,00 zł – płatna  do 20.02.2015 r.

Terminy zjazdów:

I zjazd: 28.02.-01.03.2015 r.

II zjazd: 13-15.03.2014 r.

III zjazd: 28-29.03.2015 r.

IV zjazd: 10-12.04.2015 r.

V zjazd: 24-26.04.2015 r.

VI zjazd: 09-10.05.2015 r.

VII zjazd: 23-24.05.2015 r.

VIII zjazd (zakończony egzaminem): 05-07.06.2015 r.

Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach weekendowych od piątku do niedzieli.


Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

- Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)

- Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (400,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 20.02.2015 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: szkolenia@pimis.pl