Jasne, że konsultacje

Projekt pn „Jasne, że konsultacje”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/