Stanowisko specjalisty ds. szkoleń i monitoringu w projekcie „Jasne, ze konsultacje”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. szkoleń i monitoringu w projekcie "Jasne, ze konsultacje". Stanowisko jest finansowane ze środków EFS.

Data publikacji ogłoszenia: 20.08.2013 r.

1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.09.2013 r. do 31.03.2014 r.

3. Opis stanowiska pracy i zakres obowiązków:
 

1. Zarządzanie projektem „Jasne, że konsultacje” w obszarze szkoleniowo-doradczym realizowanym przez Partnera – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury naboru (rekrutacji) uczestników projektu.

3. Organizacja szkoleń i doradztwa.

4. Obsługa uczestników szkoleń i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rzeczowym projektu (zgodność z harmonogramem, catering, obsługa techniczna szkoleń: nadzór nad bazą dydaktyczno – szkoleniową).

5. Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją szkoleniową projektu (harmonogram szkoleń, listy obecności, testy, ankiety ewaluacyjne).

6. Kontakt w sprawach merytorycznych z Liderem i uczestnikami projektu.

7. Współpraca i kontakt z wykładowcami i doradcami w kwestiach merytorycznych procesu kształcenia i w sprawach formalnych.

8. Monitoring i ewaluacja realizacji projektu (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, monitoring bieżących form wsparcia, który będzie polegał na bieżącej analizie ankiet)

9. Monitoring osiąganych rezultatów w ramach bieżących form wsparcia.

10. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Projektowego.

11. Bieżące informowanie Koordynatora Projektu o postępach projektu.


4. Wymagania:


1. Wykształcenie wyższe

2. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

3. Wiedza z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych

4. Doświadczenie w organizowaniu i/lub prowadzeniu szkoleń

5. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań

6. Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

7. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office

 

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z dołączonym życiorysem zawodowym i dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje.

  2. Oferty powinny zawierać podpisaną klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Termin złożenia oferty: 26 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00

  4. Miejsce złożenia oferty: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Al. Wojska Polskiego 124, lok. 3, 42-207 Częstochowa, z dopiskami: Oferta pracy na stanowisko "Specjalista ds. szkoleń i monitoringu" i „Nie otwierać przed: 26 sierpnia 2013 r., godz. 15:00”

 

6. Oferty, które: 

  1. wpłynęły po terminie,

  2. nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji,

  3. zostały dostarczone przez osoby niespełniające wymagań określonych w ofercie

zostaną odrzucone na etapie wstępnej selekcji.

 

7. Po zakończonej wstępnej selekcji kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostają niezwłocznie poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy